Nuttige links

Aidss- en SOAtelefoon: www.sensoa.be

Alzheimer Liga: www.alzheimerliga.be

Antigifcentrum: www.antigifcentrum.be – 070/245.245

Anonieme Alcoholisten Vlaanderen: www.aavlaanderen.org

Autisme Vlaanderen: www.autisme-vl.be

Brandwondencentrum: www.brandwonden.be

Childfocus: www.childfocus.be

Diabetes Infolijn: www.diabetes-vdv.be – 0800/96.333

Kankerfoon: www.cancer.be – 0800/15.800

Kind en gezin: www.kindengezin.be

Levenseinde begeleiding: www.leif.be

Palliatieve zorg: www.leif.be

Reisgeneeskunde: www.itg.be

Tele-onthaal: www.tele-onthaal.be

Tabakstop: www.tabakstop.be – 0800/111.00

Wachtdiensten

Apotheek van wacht: www.apotheek.be

Tandarts van wacht: www.tandarts.be

Dokter van wacht Lier: www.hwpp.be

Dokter van wacht Heist-op-den-Berg: www.wachtpostheist.be

Zelfmoordpreventie: www.zelfmoordpreventie.be – 02/649.95.55